Godfrey Olukya


Uganda Gay Activist Slain
Page: 1